Make your own free website on Tripod.com
...םעפ יא םאה
(!םינימה ינשל סחייתמו דעוימ ךא רכז ןושלב בותכ ןחבמה) - !תיבויח הבושתה םא קר ןמסל!ןכ
ןימה ירביא וא םיידיה ,הפה לש עגמ ,הרידח) תשרופמ תילאוסקס תוליעפב ברועמ תייה
?הנושארה השיגפב (רנטרפה לש ןימה ירביאב
?(גוזה ןב ראווצ לע הציצמ ןמיס) יקיה תלביק וא תקנעה
ןמיס ראשנש דע ינימ עגמ ךלהמב ךתוא וכשנ/וטרש םהש וא ,גוזה תב/ןב תא תטרש וא/ו תכשנ
?רועה לע
?יפרגונרופ ןיזגמ וא רופיס תאירקמ ינימ יוריגל תעגה
?ינשה ןימה ןב םע הכירב / םיב םוריעב תיחש
?םינימה ינש ינבמ תברועמ הצובקב הכירב / םיב םוריעב תיחש
?(תבשחנ אל ךלש הנושארה םעפה) ה/לותב םע ןימ יסחי תמייק
?חותפ םוקמב ןימ יסחי תמייק
?ירוביצ םוקמב ןימ יסחי תמייק
?ןימ יסחי םייקל הרטמב רתוי וא רטמוליק 100 תעסנ
?ישילש םדאל ךלש תינימ היווח טרופמב תראית
?תינימ היווח התוא רואיתב תמזגה
?תחא םעפ תוחפל םינורחאה תועובשה תשש ךלהמב תננוא
?ךלש תי/רנטרפה לש תויטלחהה תמר תא שילחהל ידכ רחא םס וא לוהוכלאב תשמתשה
?ןימ יסחיב ךלש האנהה תמר תא ריבגהל ידכ רחא םס וא לוהוכלאב תשמתשה
?םימס וא/ו לוהוכלא תעפשה תחת היה אוהש תעב רחא םדא םע ןימ יסחי תמייק
?הז תא םיאור/םיעדוי םה רשאכו ,רדח ותואב ךתיא ויה רתוי וא רחא םדא רשאכ תננוא
?רדח ותואב ךתיא ויה ,השעמב ופתתשה אלש ,רתוי וא דחא םדא רשאכ ןימ יסחי תמייק
?םהב הפוצ התאש ךכל םיעדומ םה רשאכ ,ןימ יסחי םימייקמ םישנאב תיפצ
?(ךכל םיעדומ ויה אל םה רמולכ) ןימ יסחי םימייקמ םישנאב רתסב תיפצ
?(תוננוא ללוכ אל) ינימ ךרוצל והשלכ הכיס לזונב תשמתשה
?ינימ עגמ ותואב רתוי וא תוחונת שולשב ןימ יסחי תמייק
?(םידקמ קחשמ ללוכ אל) רתוי וא תחא העש ךשמב הקספה אלל ןימ יסחי תמייק
?(תובשחנ אל תויזטנפ) תינימ התיה הבורש תוליעפל ךייחמ םלש םוי תשדקה
?םיינימה ךירושיכ לע תויבמופ תואמחמל תיכז
?שרופמ ינימ ןכות ילעב ןמוימ עטק וא רופיס וא בתכמ תבתכ
?(הזמ רתוי אל ,הלעמל תיאצח ,חותפ ןסכור) שובל התא רשאכ ןימ יסחי תמייק
?ךלש רנטרפה לש םיילגרה תועבצא/תופכ תא תקקיל וא/ו תקשינ
?ךלש םיילגרה תועבצא/תופכ תא וקקיל וא/ו וקשינ
?(בשחנ ךמצע ךלש) הליחת הנווכב ערז תעלב
?ילארוא ןימ תרזעב הנישמ ךלש תי/רנטרפה תא תרעה
?ישדוחה רוזחמה ןמזב (השיא תא םא ,תא וא) ךלש תירנטרפהשכ ןימ יסחי תמייק
?ןימ יסחי םויק ןמזב רחא לכאמ וא פוריס ,תפצק ,החירמל דלוקושב תשמתשה
?ןימ יסחי םויק ןמזב חרקב תשמתשה
רוע ידגב ,םידחוימ םינבל ,םייניס םירודכ ,רוטרביו) והשלכ ןימ עוצעצ וא רזע תשכר
?('וכו
?(רחא רבד לכ ,ןופאלפ ,טלש) ךכל דעוימ וניאש תורמל ןימ עוצעצכ והשלכ ץפחב תשמתשה
?(סקשובדנמ) תינימ תוליעפ ללגב הוורע יניכב תקבדנ
?ןימ יסחי םויק רובע ךרע תלעב תרחא הרומת וא ףסכ תקנעה וא תלביק
?ךילע םחיר אוה יכ וא ,וילע תמחיר יכ ךלש רנטרפה םע ןימ יסחי תמייק
עגמל ותיא עיגהל (תרהצומ אל ךא) תשרופמ הנווכ ךותמ והשימל ךתוא ת/בהוא ינא תרמא
?ינימ
?ךכב ןיינועמ היה אל םכינשמ דחא רשאכ ןימ יסחי תמייק ,עובק יגוז רשק תרגסמב
?ת/בהאמכ וא דגובכ ,םיאושנ גוז ינב ןיב הדיגבב ברועמ תייה
?םינש רשעמ רתויב ךממ ןטק וא לודגש והשימ םע ןימ יסחי תמייק
?(םימדוק םיסחי ותיא ךל ויה אלש) הדובעל / תונועמ /הרידל ףתוש םע ןימ יסחי תמייק
?ךלש דקפמה וא הרומה ,סובה םע ןימ יסחי תמייק
?ךכ לע ועדי םהש ילב ,תועש 24 ןתוא ךלהמב תוחפל םדא ינב ינש םע ןימ יסחי תמייק
?םתשגפנ וב םוי ותואב והשימ םע ןימ סחי תמייק
?(טקאה ירחא דע תוחפל) תעדי אל ה/ומש תאש והשימ םע ןימ יסחי תמייק
?ןימ יסחי תמייק םתיא םירנטרפ 10-מ רתוי ךל ויה
?ןימ יסחי תמייק םתיא םירנטרפ 100-מ רתוי ךל ויה
?(הישילשב ןימ) האורט הא 'זנמב תפתתשה
?(םיפלחתמ גוז ינב ,רתוי וא םישנא העברא ןיב ןימ) היגרואב תפתתשה
?הזכ אוהש ללגב קר ,יטירבלס םע תבכש
?הלילב ,חותפ םוקמב םיסחי תמייק
?םויה תועשב ,חותפ םוקמב םיסחי תמייק
?תינוכמב םיסחי תמייק
?תעסונ תינוכמב םיסחי תמייק
?םיגהונ ךלש רנטרפה וא התאשכ ,תעסונ תינוכמב םיסחי תמייק
?סוטמב הסיט ןמזב םיסחי תמייק
?ךלש תי/רנטרפה לש וא ךלש םירוהה לש הנישה רדחב םיסחי תמייק
?ךלש רנטרפה לש וא ךלש הדובעה םוקמב וא דרשמב ,םיתורשב ןימ יסחי תמייק
?ןימ יסחי םויק ןמזב (ךתוא ומליצש וא) ךלש רנטרפה תאו ךמצע תא תטרסה / תמליצ
?רחא םדא םע ןימ יסחי םייקמ ךלש עובקה רנטרפה תא תיאר
?שממ הפוקת התואב ןימל רתוי וא םיעובק םירנטרפ ינש תוחפל ךל ויה
?ינשה לע דחאה ועדי םה
?יביטקאה דצה התאשכ ילארוא ןימ תמייק
?יביספה דצה התאשכ ילארוא ןימ תמייק
?ךלש ןימה תב/ןב םע ילארוא ןימ תמייק
?(69) ינטלומיס ידדה ילארוא ןימ תמייק
?תילעמב ןימ יסחי תמייק
?יוויל רענ וא הנוז םע ןימ יסחי תמייק
?(יזוק'ג ,םי ,הכירב ,היטבמאב) םימל תחתמ ןימ יסחי תמייק
?ךלש ךותל ועבצא תא תלביק וא ,ךלש תי/רנטרפה לש תעבטה יפל ךעבצא תרדחה
?הזכ לופיט ה/ונממ תלביק וא ,תי/רנטרפה לש תעבטה יפב ילארוא ןימ תעציב
?לבקמה דצב וא ןתונה דצב ,הרידח ללוכה ילאנא ןימ תמייק
?(...ספוא) ןימ יסחי תמייקש ןמזב והשימ ידי לע תעתפוה
?(החמתמ-בהרא אישנ ,הלוח-תוחא ,דימלת-הרומ) ינימ יוריג תרטמל םידיקפת יקחשמ תקחיש
?ךלש עובקה רנטרפה םע יפרגונרופ טרסב תיפצ
?ינימ שוגירל עיגהל הרטמב ינשה ןימה לש םידגב תשבל
?רשוקה דצה התאשכ ,תורישק ללכש ינימ עגמ תמייק
?רשקנה דצה התאשכ ,תורישק ללכש ינימ עגמ תמייק
?ינימ עגמ םויק ןמזב ורשקנ ךיניעש וא רנטרפה יניע תא תרשק
?האנהה תרבגה םשלו ינימ עגמ ךלהמב ,באכ ךל םרגייש תחנהש וא ,באכ ןווכמב תמרג
?רחא םדא וניאש והשלכ םייח לעב םע ןימ יסחי תמייק
?ינימ יוריגל עיגהל תשרופמ הרטמב טנרטניאב תויפרגונרופ ןויד תוצובק / םירתאב תיפצ
?(ינימ יפוא תלעב ט'צ תחיש ךות תוננוא) טנרטניאב רחא םדא םע ילאוטריו סקס תישע
?ינשה ןימה תב/ןבל הזחתמ התאש ךות טנרטניאב רחא םדא םע ילאוטריו סקס תישע
?טנרטניאב הנושארל תשגפש םדא םע ןימ יסחי תמייק
?המזגרוא תפייז
?הנשמ רתוי ךשמב עובק רנטרפ םע ,ןימ יסחי ללוכ ,יגוז רשק ךל היה
?(םילותבה דוביא ירחא) םישדוח השולשמ רתוי לש הפוקת ךשמב ןיממ תרזנתה
?ינשה ןימה תב /ןב לש ןימה ירביאב ,רואב ,בורקמ תננובתה
?הגיגחה תא ריבגהל ידכ ,ןימ יסחי םויק ןמזב םימר תולוק ןווכמב תעמשה
?(ךכ לע ה/עדי ךלש ה/רבחש ילבמ) ךלש ה/רבח לש גוזה תב/ןב םע ןימ יסחי תמייק
?(...!הפי אל) הנווכב היה הז
,רונת ,ררקמ) הטימ וא אסיכ ,הפס וניאש והשלכ ילמשח רישכמ וא טיהר לע ןימ יסחי תמייק
?('וכו הסיבכ תנוכמ ,הדיש
?ינימ יוריג םשל (ליצח ,אושיק ,ןופפלמ ,רזג) והשלכ קריב םעפ יא תשמתשה םאה
?תוטימה רדח לש הריווא תגשה וא ינימ יוריג םשל ןורש לש םיטרס וא תונומתב תשמתשה םאה
רנטרפ לש וא ךלש ינימה לאיצנטופה לע העד שבגל ידכ ול המודב וא הזה ןחבמב תשמתשה
?ירשפא
?הזה ןחבמב ולאשנש תולאשה לכ תא תנבה
רפסמ םא (םוכיסה רותפכ לע ץוחלל ,ןכ) וישכע דע תלביקש תודוקנה תא םכס
תלביקו 25 ןב התא םא לשמל) תומלש םינשב ךליגמ רתוי לודג וא הווש תלביקש תודוקנה
.ונילע ,תחא הדוקנ דוע חק (תודוקנ 25 תוחפל

.ענענ לטרופמ חקלנ הז ןולאש